2011

2011

1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11 12

 

Aastasisukord 2011 (keeleteadus; kirjandusteadus; folkloristika, etnoloogia)

 

Keeleteadus (artiklid, lühikirjutised, mälestused; arvustused; varia)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, MÄLESTUSED

Chalvin, A. Johannes Aaviku keeleliste uuenduste levik 7 487
Hint, M. Kas ynned sa olbama sirnangot? Johannes Aaviku visionäärsus keeleteoreetilisest vaatepunktist 11 809
Jürine, A. Vormierinevused tähenduserinevuse ilminguna. Kaassõnaühendite grammatiseerumine konstruktsioonides 12 899
Kallasmaa, M. Veel Kõnnu, Konnu ja Kunnu vahekorrast kohanimedes 11 863
Kaplinski, J. Ebakombekalt kombekast 1 55
Kaplinski, J. Kirjakeele mitu tahku 6 440
Kasik, R. Mõjuka mõtleja tähtpäevaks. Emeriitprofessor Mati Erelt 70 3 227
Künnap, A. Uurali algkeele uusim ideestik populatsioonigeneetika andmete valguses 7 543
Liiv, S. Eesti keelest riigikeelena 11 869
Mihkla, M., Hein, I., Kiissel, I., Orusaar, M., Räpp, A. Kõnetempo eelistused ja audiosüsteem nägemispuudega inimestele 5 334
Neetar, H. Lahkunud on väljapaistev teadlane. Seppo Suhonen 16. V 1938–13. IX 2010 1 77
Orav, H., Kerner, K., Parm, S. Eesti Wordnet’i hetkeseisust 2 96
Pajusalu, K., Winkler, E. Salatsi liivi kohanimed keelekontaktide kajastajana 3 176
Penjam, P. Eesti kirjakeele subjektilised ja adessiivadverbiaaliga tarvitsema-konstruktsioonid 7 505
Puhvel, J. Ikka saunast mõteldes 5 370
Põhjala, P. Kolm Saussure’i 2 121
Risthein, E. Protsendist ja muust 1 57
Ross, J. Ilse Lehiste (31. I 1922–25. XII 2010) 2 157
Ross, J. Kümme Ilse Lehiste kirja 2010. aastast 5 360
Sahkai, H. Eesti keele genitiivse agendifraasi süntaks 1 12
Sang, J. Nomen est nomen 12 929
Tafenau, K. Heinrich Gösekeni sõnaraamatu seni märkamata eeskuju 6 425
Tavast, A. Eesti oskussõnastikud 2001–2010 4 255
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (XII). Suvejuttu er-liitsõnadest 7 536
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (XIII). Kaks hõimusisest sõnalaenu 12 923
Vaba, L. Balti laenude uurimine avab meie kauget minevikku 10 734
Valdmets, A. Kahe eesti kirjakeele modaalpartikli arengust viimase sadakonna aasta jooksul 10 764
Õim, K., Õim, A. Eesti fraseoloogia leksikograafiline areng 11 842

AASTASISUKORD 2011

KEELETEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; varia't; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Ernits, E. Mahukas kolmikülevaade Ingerimaa rahvastest (О. И. Конькова. Водь. Очерки истории и культуры; О. И. Конькова. Ижора. Очерки истории и культуры; О. И. Конькова, В. А. Кокко. Ингерманландские финны. Очерки истории и культуры) 12 945
Jaakola, M. Uurimus polüseemia uurimisest (Ann Veismann. Eesti keele kaas- ja määrsõnade semantika võimalusi) 3 223
Keevallik, L. Eestikeelse telefonivestluse erijooned (Andriela Rääbis. Eesti telefonivestluse sissejuhatus: struktuur ja suhtlusfunktsioonid) 5 389
Klaus, V. Läänemeresoome keelte õpetamisest (Karjalasta Latviaan – Suomen lähialueiden kielten opetuksesta. Toimittaneet Marjo Mela ja Lembit Vaba) 2 142
Pomozi, P. Suhtlusvõrgustikud ja võru kõnekeel (Mari Mets. Suhtlusvõrgustikud reaalajas: võru kõnekeele varieerumine kahes Võrumaa külas) 10 790
Sang, J. Distsiplineeritud kihnu keel (Külli Laos. Kihnlasõ emäkiel) 11 873
Sang, J. Välis-Eesti hindamisraamat (Eestlased ja eesti keel välismaal. Koostanud ja toimetanud Kristiina Praakli ja Jüri Viikberg) 4 304
Soosaar, S.-E. Ungari keele tõus eestlaste jaoks suurkeelte hulka (Ungari-eesti sõnaraamat. Magyar-észt szótár. Peatoimetajad Tõnu Seilenthal, Anu Nurk. Koostajad Anu Kippasto, Anu Nurk, Tõnu Seilenthal) 7 550
Uibo, U. Paul Ariste sõnalooraamat (Paul Ariste. Sõnalaenulõbu. Koostaja Peeter Olesk) 6 465
Verschik, A. Vene pidžinitest (Елена Перехвальская. Русские пиджины) 1 65

AASTASISUKORD 2011

KEELETEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; arvustusi; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Habicht, K., Tafenau, K. Uudiseid vana kirjakeele uurijate töömailt 4 315
Kilgi, A. Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 2010 2 148
Kõrgesaar, H., Norvik, M. Kuues muutuva keele päev 4 313
Langemets, M., Vider, K., Metslang, H., Kerge, K., Argus, R., Verschik, A., Kaivapalu, A. 10. rakenduslingvistika kevadkonverents 10 795
Margus, T., Roots, H. Tartu Ülikooli magistreid 2010 6 472
Metsmägi, I., Mihkla, M., Norvik, P., Oja, V., Soosaar, S.-E. 11. rahvusvaheline fennougristide kongress 1 70
Orav, H., Sahkai, H. Rahvusvaheline seminar „Emotsioonid keeles & keele ümber” 2 146
Paldrok, K. Emakeele Seltsis 6 470
Paldrok, K. Emakeele Seltsis 12 954
Paldrok, K. XLIV J. V. Veski päev 12 956
Pool, R., Tenjes, S. Konverents „Emakeel ja teised keeled VII” 5 392
Prangel, E. Wiedemanni keeleauhinna keelepäev 7 553
Rannut, M. Doktoriväitekiri Eesti ja Kataloonia keelepoliitikast 12 952
Saar, E. Kohanimekonverents Ala-Rõuges 2 152
Valge, M., Hussar, A. Emakeele Seltsis 4 311
Viikberg, J., Kilgi, A., Vaiksoo, J. Tallinna Ülikooli magistreid 2010 7 554
Õispuu, J., Nemvalts, P. Johannes Aaviku 130. sünniaastapäevale pühendatud konverents Tallinnas 3 229Aastasisukord 2011

Kirjandusteadus (artiklid, lühikirjutised, publikatsioonid, mälestused; arvustused; varia; vt. ka keeleteadust, folkloristikat ja etnoloogiat)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, PUBLIKATSIOONID; MÄLESTUSED

Belobrovtseva, I. Leonid Zurov Eestis 3 190
Bereczki, A. Eesti kirjandus ungari keeles 4 277
Daija, P. „Häda- ja abiraamatuke” rahvavalgustusliku ettevõtmisena Läti alal XVIII sajandil 8/9 628
Ehin, A. Ööga üks 5 321
Elias, O.-H. August von Kotzebue estofiilina 8/9 643
Grabbi, H. Kaks tertsiini 10 777
Grabbi, H. Pagulaskirjanduse ajalugu veel ühe pilgu läbi. Vaade Välis- Eestist 1 48
Kaur, K. Baltisaksa naiste esimesed luulekogud ja -põimikud 8/9 614
Kisseljova, L. Tegelased ja nende prototüübid. Jaan Krossi novelli „Kolmandad mäed” ja näidendi „Doktor Karelli raske öö” põhjal 6 401
Krull, H. Kalevipoja mõõk pärimuslikul maastikul. Faehlmanni müstifikatsioon ja romantiline historism 12 889
Kuldkepp, M. Vanapõhja kirjanduse tõlkeloost ja selle tähendusest eesti kultuurile 6 449
Kurss, H. Õukondlik kirjandus Vana-Liivimaal? „Liivimaa kogumik” (ca 1431) 8/9 572
Lange, A. Enn Soosaare tõlketegudest 1 31
Larm, P.-R. Ühest eesti kirjanduslugude painavast mõistest: epigonism 4 241
Leibov, R. Kunstiline tekst replikatsiooni mehhanismina 2 107
Lotman, R. Bernard Kangro sonetipoeetika 2 81
Lukas, L. Eesti rahvaluule baltisaksa luule inspiratsiooniallikana 8/9 675
Luks, L. Jaan Kaplinski filosoofia-milosoofia 1 1
Paatsi, V. Kus ja millal sündis Jaan Sandra? 2 127
Paatsi, V., Pill, A. Haruldane raamatuleid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogust 5 372
Pild, L. Ärasõit kui vabanemine. Eesti teema ja Tolstoi traditsioon Jaan Krossi romaanis „Professor Martensi ärasõit” 6 416
Pilter, L. Rein Sepa võõrkeelse luule omapärast 12 917
Pilv, A. Teese poieetilisest metonüümsuspõhimõttest 10 721
Plath, U. Baltisaksa laste- ja noorsookirjandusest kuni 1840. aastateni 8/9 698
Priimägi, L. Järelearvamatu Lotman. Juri Lotmani „Ennustamatud kultuurimehhanismid” 3 161
Priimägi, L. Motiiv – narratiiv – sümbol – tekst. Teesid motiivianalüüsist 7 526
Põldvee, A. Esimene eestikeelne aabits 8/9 588
Ross, J. Naised, nišid ja nullid 3 206
Ross, K. Sisaliku jäljed piiblitõlkes. Lõunaeestikeelse Vana Testamendi saatusest 8/9 600
Saard, R. Lunastuse teema A. H. Tammsaare romaanis „Põrgupõhja uus Vanapagan” 4 285
Talvet, J. Fanny de Sivers (26. X 1920–22. VI 2011) 10 805
Taterka, T. Läti talupoeg astub kirjandusväljale. Läti rahvusliku kirjanduse sünd kunstiajastu vaimust 8/9 660
Undusk, J. Baltisaksa kirjakultuuri struktuurist. Ärgituseks erinumbri lugejale 8/9 561
Valgemäe, M. Vetelpäästja Vetemaa 7 481
Valmas, A. Endel Annus (16. II 1915–25. V 2011) 7 557
Valtin, M., Viiding, K. Florileegium Eestimaa humanistlikus kirjakultuuris. Nicolaus von Hövelni Proverbia quaedam et sententiae... 11 821

 

AASTASISUKORD 2011

KIRJANDUSTEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; varia't; keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Grabbi, H. Poeet-kriitik Ilmar Mikiver (Ilmar Mikiver. Ankruketi lõpp. 9 esseed eesti luulest. Koostaja Tiit Hennoste) 5 375
Hasselblatt, C. Suur samm eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed (Friedrich Robert Faehlmann. Teosed I. Koostanud Mart Lepik, Eva Aaver, Heli Laanekask, Kristi Metste; Teosed II. Koostanud Kristi Metste; Teosed III. Koostanud Kristi Metste, Jaan Undusk, Marju Lepajõe) 8/9 716
Kivisilla, V. Koolnud kõnelevad ja kõnetavad kolmandat korda (Mats Traat. Vastsed Harala elulood) 12 932
Kraavi, J. Olme ja ilmutus (Urmas Vadi. Kirjad tädi Annele) 10 779
Kuusk, K. Bibliograafia teel biograafiaks (Uku Masing 100. Bibliograafia 1923–2009. Koostanud Anneli Sepp) 12 935
Luks, L. Eesti imest ehk meie viimase padruni semiootika (Rein Veidemann. Eksistentsiaalne Eesti. Käsitlusi eesti kirjandusest ja kultuurist 2005–2010) 5 376
Maran, T. Üks ununenud Vesipapp (Mart Mäger (Vesipapp). Taevas-alla. Valitud luuletused. Koostanud Toomas Haug) 3 218
Mathura. Uku Masingu suurusest ja lähedusest (Inimesepoeg valgel laeval. Uku Masing 100. Koostaja Arne Merilai) 3 215
Monticelli, D. Negatiivsuse avavast potentsiaalist ja katastroofilisest sublimeerimisest (Leo Luks. Ei kogemine nihilismi mõtlemises filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel) 5 385
Oja, A. Kommunismi mäetipult Mardika umba (Holger Kaints. Mardika umb ehk Minu väike hullumaja) 2 133
Oja, A. Äratundmisi saba jälgides (Kius olla julge. Luuletajad luulest. 21 esseed) 7 546
Olesk, S. Jaan Tõnisson soomlase käsitluses (Erkki Tuomioja. Jaan Tõnisson ja Viron itsenäisyys) 1 63
Pajula, H. Kahtleja katekismus (Toomas Paul. Totrus ja tähendus. Mõrkjaid mõlgutusi) 6 461
Pilter, L. Kirjanduse ajatu lugu kirjandusajalugudes (Interlitteraria 15. History of literature as a factor of a national and supranational literary canon. I–II) 5 381
Puumeister, O. Märgiteaduslikud mitte-memuaarid (Jalutuskäigud Lotmaniga. Koostanud Mihhail Lotman) 7 548
Raud, R. Hea algus (Indrek Hargla. Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus) 4 294
Rosma, H. Armastus. Või vihkamine ja vastuseis (Leonidas Donskis. Armastus, vihkamine ja vastuseis: uurimusi filosoofiast, poliitikast ja kirjandusest. Toimetaja Kaia Sisask) 2 136
Rummo, P.-E. Ääremärkusi joogikaardi servadel (Viinakuu. Alkohol eesti luules. Koostanud Udo Uibo) 1 59
Runnel, H. Klassikute lahkumisest (Toomas Haug. Klassikute lahkumine. 25 kirjatööd) 4 295
Sang, J. Sõnale alluv maailm (Viivi Luik. Varjuteater; Viivi Luik, Hedi Rosma. Ma olen raamat) 3 212
Tamm, M. Ott Ojamaa ja eesti tõlkelugu (Ott Ojamaa. Armastus seaduslikus abielus) 2 129
Tedre, Ü. Kas on oodata ka jätku? (Jakob Hurda perekonna kirja- vahetus aastail 1866–1917. Esimene köide. 1866–1896; Teine köide. 1897–1917; Villem Reimani ja Jakob Hurda kirjavahetus aastatel 1884–1904) 10 786
Uudelepp, A. Sõnastik kui piirav ja kitsendav formaat (Linnar Priimägi. Propaganda sõnastik) 11 871
Vaino, M. Raamatumees Daniel Palgi (Daniel Palgi. Murduvas maa- ilmas. Mälestusi I–III. Eesti mälu) 6 457
Veidemann, R. Jaak Jõerüüdi tekst ja metatekst (Jaak Jõerüüt. Armastuse laiad, kõrged hooned; Jaak Jõerüüt. Muutlik) 6 453
Vene, I. Tõsimeelselt identiteedist (Toomas Haug. Klassikute lahkumine. 25 kirjatööd) 4 298
Ventsel, A. Kodumaisest semiootika mitmekesisusest (Acta Semiotica Estica VII. Koostanud ja toimetanud Elin Sütiste, Silvi Salupere) 2 139

 

AASTASISUKORD 2011

KIRJANDUSTEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; arvustusi: keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Hinrikus, M. Moodsa eesti kirjanduse seminar. A. H. Tammsaare näidend „Juudit” 11 882
Hollo, M., Tüür, K., Tupits, A. Kreutzwaldi päevad 2010 5 395
Jõgi, M. Tulimullale losse ehitamas. Bernard Kangro 100 2 150
Kuusk, K. Konverents „Muusad ja marionetid. Arno Vihalemm 100” 11 880
Lühikroonika 1 75, 2 156, 3 236, 4 319, 5 398, 6 478, 7 556 10 802, 11 886, 12 958
Sütiste, E. Vaateid tõlkimise totaalsusele 3 233
Tammjärv, M. Tartu Ülikooli IV kirjandustudengite kevadkool 11 885
Tüür, K. Rahvusvaheline zoosemiootika konverents 10 794
Vaino, M. Kas naiskirjandus on olemas? 10 800Aastasisukord 2011

Folkloristika, etnoloogia (artiklid, lühikirjutised; arvustused; varia; vt. ka keele- ja kirjandusteadust)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED

Labi, K. Krabisev ja kõlisev eestikeelses aegruumis 5 343
Tedre, Ü. Ellen Liiv (30. IX 1930–22. XII 2010) 3 238

 

AASTASISUKORD 2011

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; varia't; keele- ja kirjandusteadust)

Hiiemäe, M. Mõistatuste allvormid kultuurimuutuste kontekstis (Piret Voolaid. Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis) 11 877
Krull, H. Kultuurilaenude supermarket ja müütiline arheoloogia (Eesti muinasjutud I:1. Imemuinasjutud, Koostanud ja toimetanud Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan) 10 782
Särg, T. Ingrid Rüütel hooldamas regiviiside tihnikut: emantsipatsioon eestipäraselt (Ingrid Rüütel. Muutudes endaks jääda. Valik meenutusi, artikleid, uurimusi) 12 938
Tedre, Ü. Rahvakalendri kogumikust (Mall Hiiemäe. Pühad ja argised ajad rahvakalendris) 12 942

 

AASTASISUKORD 2011

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; arvustusi; keele- ja kirjandusteadust)

Tupits, A. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents 4 310
Voolaid, P. Folkloristide kuues talvekonverents 6 468

 

Nii selle kui ka teiste aastakäikude üksiknumbreid on veel toimetusest saada.

 

 

 Toimetus