Keel ja Kirjandus

 

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

 

Aastasisukord 2010 (keeleteadus; kirjandusteadus; folkloristika, etnoloogia)

 

Keeleteadus (artiklid, lühikirjutised, mälestused; arvustused; varia)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, MÄLESTUSED

Hasselblatt, C. Milleks uurida eesti keelt ja ta sugulasi? 4 293
Jürviste, M. Eesti liitsõnast kakskeelses sõnaraamatus 3 179
Jürviste, M. Õigekeelsussõnaraamatu retseptsioonist 12 890
Kaalep, H.-J. Mitmuse osastav eesti keele käändesüsteemis 2 94
Kaalep, H.-J., Koit, M. Kuidas masin tõlgib 10 726
Kallasmaa, M. Manija 11 836
Kaplinski, J. Ideofoonidest meil ja mujal 2 133
Koit, M. Eesti dialoogikorpus ja argumenteerimisdialoogi arvutil modelleerimine 4 241
Künnap, A. In memoriam Ants-Michael Uesson 7 557
Künnap, A. Ääremärkusi mõne läänemeresoome, volga ja permi areaalse ühisuse juurde 5 377
Laanekask, H. Filoloog olla pole igamehe asi 7 553
Langemets, M., Tiits, M., Valdre, T., Voll, P. In spe: üheköiteline eesti keele sõnaraamat 11 793
Liivaku, U. Uno Mereste (27. V 1928–6. XII 2009) 2 156
Luuk, E. Struktuuride nimisõna/verb ja lingvistiline predikaat/argument evolutsioon 6 407
Metslang, H. Heli Laanekase tähtpäevaks 2 147
Metsmägi, I., Sedrik, M. Eesti etümoloogiasõnaraamatust 6 430
Pajupuu, H., Päll, P. Eeva Ahven (2. II 1924–28. X 2009) 1 78
Põldvee, A. Bengt Gottfried Forselius ja tähed. Täiendusi vana kirjaviisi ja uue õppeviisi mõistmiseks 5 331, 6 419
Päll, P. Araabia sõnad eesti tekstis 1 53
Päll, P. Kaassõnade peale ja pärast tähenduse normimisest 1 55
Päll, P. Nimeuurija tähtpäev 8/9 708
Päll, P. Ukraina-eesti tähetabeli parandused 1 54
Saare, T. Eesti vapikeelest 6 437
Tóth, S. Johannes Gutslaffi nimekuju varieerumisest ehk tema allkiri versus tema eesti keele ortograafia 3 211
Tsepelina, K., Veskis, K. Paralleelkorpuspõhine tõlkeabisüsteem internetis 11 820
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (VIII) 1 45
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (IX) 5 370
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (X) 10 758
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (XI). Saksa au vasted laensõnades 12 920
Uiboaed, K. Ühendverbid eesti murretes 1 17
Vainik, E. Emotsioonid eesti keele käeväljendites 7 487
Velsker, E. Leksikaliseerumine keelemuutuses 7 521

 

AASTASISUKORD 2010

KEELETEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; varia't; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Hint, M. Peaaegu usutamatu liivi sõnaraamat (Eberhard Winkler, Karl Pajusalu. Salis-livisches Wörterbuch) 10 776
Laalo, K. Eesti keele tüpoloogia kogumik (Estonian in Typological Perspective. Editor: Helle Metslang) 12 941
Metslang, H. Uurimus verbi ja noomeni püsiühenditest (Kadri Muischnek. Verbi ja noomeni püsiühendid eesti keeles) 5 386  
Pajusalu, R. Uurimus nimisõna võimsusest (Margit Langemets. Nimisõna süstemaatiline polüseemia eesti keeles ja selle esitus eesti keelevaras) 10 783 
Parmasto, E. Kihelkondade kaart: kena, kasulik ja küsimärkidega (Eesti kihelkonnad. Kihelkondade kaart. Parishes of Estonia. Toimetaja Leida Lepik) 3 226
Paunonen, H. Soome ja eesti keel kõrvuti (Hannu Remes. Muodotkontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa taivutusmorfologiaa) 11 851
Suhonen, S.
 Tiit-Rein Viitso juubeliraamat (Tiit-Rein Viitso. Liivi keele ja läänemeresoome keelemaastikud. Koostajad ja toimetajad Karl Pajusalu, Urmas Sutrop, Pire Teras) 4 302
Tommola, H. Väitekiri Balkani ja Baltimaade keelte evidentsiaalsusest (Petar Kehayov. An Areal-Typological Perspective to Evidentiality: the Cases of the Balkan and Baltic Linguistic Areas) 2 143
Vaba, L. Tuhandeaastase keelekontakti lugu (Rogier Blokland. The Russian Loanwords in Literary Estonian) 7 548

 

AASTASISUKORD 2010

KEELETEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; arvustusi; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Ehala, M., Grünthal, R., Iva, S., Metslang, H., Rannut, M., Zabrodskaja, A., Tamm, A., Viikberg, J. XII rahvusvaheline vähemuskeelte konverents 1 64
Hussar, A. Emakeele Seltsis   6 458
Hussar, A. Emakeele Seltsis 11 861
Hussar, A.
XLIII J. V. Veski päev 12 945
Jürviste, M., Viks, Ü. Tähelepanekuid konverentsilt "Elex 2009" 3 230 
Kaivapalu, A.
Eesti-soome kontrastiivseminar ja VIRSU-seminar 3 229 
Kilgi, A. Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents   1 73
Kilgi, A., Vaiksoo, J. Tallinna Ülikooli magistreid 2009   6 470
Klaus, V. 90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure   4 316
Margus, T., Roots, H. Tartu Ülikooli magistreid 2009 6 467
Praakli, K., Arukask, M. X Põhjamaade kakskeelsuse konverents Tartu Ülikoolis   5 389
Zabrodskaja, A., Viikberg, J. Väikesed keeled mitmekeelses ühiskonnas   3 235
Vare, S., Pool, R., Argus, R., Tenjes, S., Ehala, M., Verschik, A. Rakenduslingvistika üheksas kevadkonverents   10 786
Õim, K. Viies muutuva keele päev 4 311


Aastasisukord 2010

Kirjandusteadus (artiklid, lühikirjutised, publikatsioonid, mälestused; arvustused; varia; vt. ka keeleteadust, folkloristikat ja etnoloogiat)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, PUBLIKATSIOONID; MÄLESTUSED

Annus, E. Mehis Heinsaar ja kirjanduse allikad. Üleastuvast ja isevoogavast kirjandusest   10 713
Grabbi, H. Pagulaskirjanduse nime vaev   10 765
Heinloo, I. Tallinna-temaatika stalinismiaja Eesti NSV kirjanduses 11 811
Hinrikus, M. Aino Kallas Taine'i lugemas. Dekadentsist esseekogumikus "Noor-Eesti" 10 739 
Kisseljova, L. Vene ajalugu ja kultuur Jaan Krossi romaanis "Keisri hull"   5 321
Kruus, P. Vaikne avangard. Rühmituste laine 1996–2002. Modernismist postmodernismi   5 353
Kruus, P. Noored ja kirjandus 12 928
Mihkelev, A. Kirjandusteadus Eestis 2008–2009: dialoogid ja hägusad piirid 4 280
Mihkelev, A. Läti kirjandusest Eestis 1920.–1930. aastatel 12 906
Olesk, P. Siinpool unustuse jõge. Heldur Niitu meeles pidades 11 867
Olesk, S. Eesti teema soome kirjanduses: Sofi Oksaneni romaan "Puhastus" 7 473 
Pallas, A. Isamaaline tundmus. Eesti ja Soome kirjamees Jüri Tilk ehk Yrjö Virula   3 194
Pild, L., Misnikevitš, T. Igor Severjanini Henrik Visnapuu tõlked ja nende retseptsioon   2 112
Pilter, L. Ingliskeelne eesti luule ja glokaalsuse keskenduvad keerud 2 81
Rooste, J. Institutsionaliseeritud atavism. Märkmeid 2009. aasta eesti kirjanduskriitika kohta 4 263  
Rooste, J. Toomas Liivile – nööpaugule ja inimesele! (30. XII 1946–20. XII 2009)   2 158
Rähesoo, J. Algusjärk – võrdluste vajadus   6 401
Salumets, T. Jaan Kaplinski Uku Masing   1 37
Sang, J. Raha ja luule   11 840
Talvet, J. Kirjanduse ajaloo mõte   2 127
Tüür, K. "Jäine raamat": 50 aastat hiljem   3 161
Vaino, M. Anton Petrovitš ja sfääride muusika   7 508
Velsker, M. Karlova kirjanduse põhijooned 1 1

 

AASTASISUKORD 2010

KIRJANDUSTEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; varia't; keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Adamson, J. Türann ja vabastaja (Arne Merilai. Türann Oidipus) 3 219
Grünthal, S. Sirje Kiini väitekiri Marie Underist (Sirje Kiin. Marie Under. Elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt)   7 542
Hellerma, J. Inimese lugu "Paradiisis" (Tõnu Õnnepalu. Paradiis) 6 443
Helme, P. Varjude vabastamise kunst (Tiit Aleksejev. Leegionärid) 10 770
Hennoste, T. Kirglik kohtumine (Sirje Kiin. Marie Under. Elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt) 7 544  
Kivisilla, V. Mats Traadi ajaloopanoraam (Mats Traat. Tule rüütamine) 12 935
Kraavi, J. Ehlvesti mõistatused (Spiraali lagunemine. Jüri Ehlvesti maailm. (Etüüde nüüdiskultuurist.) Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm. Koostajad Virve Sarapik ja Piret Viires)    2 140
Kronberg, J. Korralikult ümberkirjutatud elulugu (Ülo Tonts. Ilmar Talve. Elu ja loomingu lugu)   3 224
Laanes, E. Põhjalik, erudeeritud, ergas: Juhani Salokandle "Jaan Kross" (Juhani Salokannel. Jaan Kross. Soome keelest tõlkinud Piret Saluri) 2 137
Lange, A. Tõlke mõiste dünaamikast (Elin Sütiste. Tõlke mõiste dünaamikast tõlketeaduses ja eesti tõlkeloos) 4 296
Lill, A. Antiikaja uurimisest eesti kultuuriloos (Pärtel Haliste. Hagerist Hellaseni. Koostaja Ivo Volt) 10 772
Lindsalu, E. Noor-Eestist sada aastat hiljem (Methis. Studia humaniora Estonica. Nr 1/2. Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus. Koostajad Marin Laak, Sirje Olesk. Toimetaja Marin Laak) 1 58
Luks, L. Empaatiline hääl ja mõtleja ülesanne (Hasso Krull. Paljusus ja ainulisus) 6 447 
Mölder, B. Mõttevoolude lätete välimääraja (20. sajandi mõttevoolud. Toimetanud Epp Annus)   6 453
Ross, J. Vanemate daamide vestlust pealt kuulates (Maie Kalda. Debora ja vennad)  11 843
Ross, K. Luksusasi (Georg Müller. Jutluseraamat. Koostanud Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Jaak Peebo, Külli Prillop. Toimetanud Külli Habicht, Kai Tafenau, Siiri Ombler) 12 931
Salumets, T. Avardades dialoogi: Morgensternist Mihkelsonini (Eneken Laanes. Lepitamatud dialoogid. Subjekt ja mälu nõukogudejärgses eesti romaanis)    6 451
Talvet, J. Nobeli komitee võtab riiulist Balti kirjanike leksikoni (300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. A reference guide to authors and their works) 5 381
Tedre, Ü. Teos ühest erilisest raamatukogust (Varamu lummuses. Eesti rahvuslik arhiivraamatukogu 100. Koostaja Merike Kiipus, toimetaja Kanni Labi)    12 938
Tonts, Ü. Ühe pika mõttelooteekonna lõpukümnendid (Karl Ast Rumor. Tule ja päikese all. Maailma lõpus III. Koostaja Hando Runnel) 1 61
Urmet, J. Ameeriklase seiklused Eesti NSV-s (Hellar Grabbi. Seitse retke isamaale. Mälestuslikud esseed)  11 847
Velsker, M. Rummo polegi Tuglas (Paul-Eerik Rummo. Kuldnokk kõnnib. Jooksvast kirjandusest 1964–2009) 7 537

 

AASTASISUKORD 2010

KIRJANDUSTEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; arvustusi: keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Guzairov, T. Lotmani seminar 2010   6 465
Hinrikus, M. Tekstiseminar Friedebert Tuglase romaanist "Felix Ormusson"   4 313
Hollo, M., Annom, I., Tupits, A. Kreutzwaldi päevad 2009   5 394
Kõvamees, A. Rännakud reisikirjanduse radadel   7 556
Laak, M. Arhiiv ja narratiiv: vihjega eesti kirjandusloole. Nüpli XVI kirjanduse kevadkool   1 71
Lühikroonika   1  75,  2  155,  3  238,  4  318,  5  398,  6  470,  7  559, 8/9 711, 10  790,  11  865,  12  950
Metste, K. Konverents eesti- ja võõrkeelsest trükisest Eesti- ja Liivimaal 1801–1917   3 234
Noorhani, P. BaltHerNeti kaks esimest aastat   2 152
Ojasaar, K. Nullindate kirjandus ja kriitika: kas tõesti 0:0? Nüpli XVII kirjanduse kevadkool  11 862
Stepaništševa, T. Eesti ja Venemaa XX sajandil: kultuuride dialoog 5 391
Tammjärv, M. Tartu Ülikooli kirjandustudengite kevadkool Liinakurul  8/9 710
Vdovin, A. Puškini ajastu ja vene kirjanduse kaanon 12 946


Aastasisukord 2010

Folkloristika, etnoloogia (artiklid, lühikirjutised; arvustused; varia; vt. ka keele- ja kirjandusteadust)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED

Arukask, M. Idapoolsete läänemeresoome rahvaste usund ja selle uurimine Eestis   8/9 575
Jaago, T. Traditsioon ja regilaul folkloristika muutuvas kontekstis 8/9 592
Järv, R. Muinasjutt ja turismireis  8/9 628
Kalda, M. Eduelamuse ootel. Naer aardejuttudes ja jutustamise saateks   12 873
Kuutma, K.
 Mõistete konstrueerimisest teadmuse loomiseni. Folkloristika interdistsiplinaarsus   8/9 687
Laineste, L. Äpardunud huumor internetikommentaarides    8/9 655
Metsvahi, M. "Naine libahundiks" (AT 409) eesti jutupärimuses  8/9 611
Seljamaa, E.-H. "Kui pidu korraldatakse, on järelikult seda kellelgi vaja." Vene vastlapühade tähistamisest Tallinnas   8/9 671    
Särg, T. Ehedus mitut moodi: rahvamuusika ahtusest pärimusmuusika avarustesse     8/9 639     
Valk, Ü. Eesti folkloristika kulg distsipliinist diskursiivseks formatsiooniks. Mõtteid ja tähelepanekuid 8/9 561

 

AASTASISUKORD 2010

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; varia't; keele- ja kirjandusteadust)

Ernits, E. Väärt lugemisvara vadja muistendite ja muinasjuttude näol (Предания и сказки водского народа. Vad'd'aa rahvaa jutud ja kaazgad. Cоставитель и автор вступительного раздела О. И. Конькова)  11 857
Hiiemäe, M. Väitekiri rahvameditsiinist (Ave Tupits. Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste kujunemine, kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 20. sajandil) 5 384 
Kalda, M. Meisterlikult timmitud mõisteinstrumentaarium (Dan Ben-Amos. Kommunikatsioon ja folkloor) 4 299
Tedre, Ü. Eesti folkloristika tähtteos (Rein Saukas. Eesti mõistatuste allikalugu) 8/9 703

 

AASTASISUKORD 2010

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; arvustusi; keele- ja kirjandusteadust)

Kivari, K. Pärimuslugu ja ajalugu: piirid, pidepunktid ja tähenduste dünaamika   6 460
Laineste, L., Voolaid, P. Huumori- ja lühivormikonverents Kirjandusmuuseumis   2 148
Tuisk, A. Eesti Rahvaluule Arhiiv 2009. aastal ja presidendi rahvaluulepreemia   6 463
Tupits, A. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents 4 309

 

 

Nii selle kui ka teiste aastakäikude üksiknumbreid on veel toimetusest saada.

2010

Keeleteadus

Kirjandusteadus

Folkloristika * Etnoloogia

2010

Keel ja Kirjandus

 Toimetus