Keel ja Kirjandus

 

2008
1-2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2008

 

Aastasisukord 2008 (keeleteadus; kirjandusteadus; folkloristika, etnoloogia) * PDF

 

Keeleteadus (artiklid, lühikirjutised, mälestused; arvustused; varia)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, MÄLESTUSED

Altrov, R. Eesti emotsionaalse kõne korpus: teoreetilised toetuspunktid 4 261
Erelt, M. Veel kord vaegomadussõnadest 6 442
Erelt, T. Mis oli ja mida ei olnud. Lisandusi kahele kirjutisele 1/2 61
Hint, M. Tartu keele avaliku kasutamise taandareng vajab täpset dokumenteerimist 7 553
Hollman, L. Miks must on MUST ja valge VALGE. Eesti viipekeele värvinimedest 11 847
Kaalep, H.-J., Mikk, J. Põhikooli ainesõnastikud 10 790
Künnap, A. Läänemeresoome keelte mitmuse omastava päritolust 4 287
Luuk, E. Semantilised tasandid ja semantilised primitiivid 12 949
Maanso, V. Meenutades Johannes Valgmat. Keele- ja koolimehe 100. sünniaastapäeva puhul 8/9 747
Maanso, V.
Sajand nimeka keele- ja koolimehe Nikolai Remmeli sünnist 5 393
Mandra, K. Deontiline modaalsus poliitikute arvamusartiklites 3 178
Neetar, H. Eduard Leppiku pikk tööelu on jõudnud õhtusse (11. X 1924–19. V 2008) 7 574
Pae, T. Miks Ugala on Viljandis? 11 879
Pajupuu, H. Mari Must. 11. XI 1920–20. II 2008 4 318
Pajusalu, K. Eesti fonoloogia teisenemised Keeles ja Kirjanduses 1/2 16
Pajusalu, K. Tiit-Rein Viitso 70 3 219
Puhvel, J. Peegli mõistatus 5 380
Päll, P. Elli Riikoja (2. IX 1919–30. IV 2008) 6 494
Päll, P. Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuseid 11 892
Ross, K. Joobelist ja juubelist – Anton Thor Helle 325 10 753
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (V) 6 459
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (VI) 12 981
Vare, S.
Potentsiaalsetest sõnadest leksika ja grammatika vaatenurgast 7 531
Veismann, A. Eesti kaassõnade tähenduste kirjeldamise probleemidest 5 335
Veismann, A., Tragel, I. Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? 7 515
Õim, H. Kognitiivne pööre 8/9 617
Õim, H. Ülle Viks 60 4 304
Õim, K. Fraseoloogia ja sõnaraamatud 10 774

AASTASISUKORD 2008

KEELETEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; varia't; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Ernits, E. Keeleraamat vadjalase sulest (Dmitri Tsvetkov. Vadja keele grammatika. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg) 6 480
Grünthal, R. Väitekiri võru kirjakeele sõnamuutmissüsteemist (Sulev Iva. Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem) 3 215
Habicht, K. Lähemale piiblitõlke lätetele (Põhjaeestikeelsed Uue Testamendi tõlked 1680–1705. Luuka evangeelium. Apostlite teod. Koostanud Kristiina Ross. Toimetanud Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau) 4 300
Kallasmaa, M. Soome kohanimeraamat (Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146) 12 996
Krull, D. Eestikeelse loomuliku kõnesünteesi poole (Meelis Mihkla. Kõne ajalise struktuuri modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile. Modelling the Temporal Structure of Speech for the Estonian Text-to-Speech Synthesis) 1/2 121
Lehiste, I. Väärtuslik foneetikaraamat (Arvo Eek. Eesti keele foneetika I) 10 826
Päll, P. Oskussõnaseadja abimees (Tiiu Erelt. Terminiõpetus) 5 390
Tóth, S., Ernits, E. Ungari fennougristi raamat eesti keeles: kontekst ja probleemistik (Pál Hunfalvy. Reis Läänemere provintsides. Ungari keelest tõlkinud Piret Toomet) 1/2   111
Vaba, L. Uus valimik Julius Mägiste kogutud liivi tekste (Julius Mägiste. Muistoja Liivinrannasta. Liivin kieltä Ruotsista) 7 563
Veldi, E. Eesti kirjakeele seletussõnaraamatust (Eesti kirjakeele seletussõnaraamat I–VIII) 11 897

AASTASISUKORD 2008

KEELETEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; arvustusi; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Aava, K., Viikberg, J., Vaiksoo, J. TLÜ magistritöid 2007 6 489
Arukask, M., Praakli, K., Tenjes, S. Emakeel ja teised keeled VI 4 307
Hussar, A. Emakeele Seltsi XLI J. V. Veski päev 12 1002
Hussar, A. Emakeele Seltsis 4 305, 7 566
Jürine, A., Kalmus, M., Norvik, M., Valdmets, A. Kognitiivse keeleteaduse konverents 11 919
Klaus, V. Seminar "Tartu keel ja kultuur" 12 1000
Koit, M.
Rahvusvaheline keeleressursside konverents 11 917
Koks, H., Niit, E. Hariduse roll kultuuri säilimises 1/2   130
Koks, H., Torn-Leesik, R. Baski keele kursus Tartu Ülikoolis 1/2   134
Margus, T., Roots, H. TÜ magistritöid 2007 5 398
Metslang, H., Tragel, I., Õim, K. Muutuva keele päev 1/2   135
Sepp, M., Hussar, A. Emakeele Seltsis 10 833
Sepper, M.-M., Argus, R. VII rakenduslingvistika kevadkonverents 11 914
Zabrodskaja, A. Tudengid emakeele teemadel emakeelepäeval 7 567
Zabrodskaja, A., Verschik, A. Vanad ja uued tuuled sotsiolingvistikas 10 831
Tender, T., Hussar, A. Emakeele Seltsi keelepäevad välismaal 11 913
Traat, M. Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010) 3 221
Valge, J. Rahvusvaheline keelekonverents Väike-Maarjas 11 908
Viikberg, J., Argus, R. Emakeele Seltsi keelepäevad välismaal 6 488
Vääri, R. Keelekaitsja 4 310Aastasisukord 2008

Kirjandusteadus (artiklid, lühikirjutised, publikatsioonid, mälestused; arvustused; varia; vt. ka keeleteadust, folkloristikat ja etnoloogiat)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, PUBLIKATSIOONID; MÄLESTUSED

Aru, K. Hüvasti, Juhan Peegel! (19. V 1919–6. XI 2007) 1/2   139
Hasselblatt, C. Eesti kirjandusteaduse "Kes? Mis? Kus?". Hetkeseis 1/2 28
Haug, T. Tuglase kooda. Keele ja Kirjanduse 50. aastapäeva taustal 1/2 40
Heero, A. Marie Underi varasest saksakeelsest lüürikast 11 863
Hennoste, T. Õhus on kõike. Eesti kirjandusteadus 2007 4 233
Hinrikus, R. Tõlkimise kunst. Marie Underi kirju Ivar Grünthalile 5 363
Hollo, M. Olemise ebakõlad. Kaks eksiili 3 194
Humanitaarteaduste olevik ja tulevik. Kiriusutelu: Peter Burke, Leonidas Donskis, François Dosse, Winfried Nöth, Thomas Salumets, Eero Tarasti 8/9 735
Jõgi, M. Gustav Ränga ja Olev Jõe kirju 1/2 79
Kalda, M. ...toimetab Tuglast. Usutelu Ülle Kursiga 11 885
Kalda, M. Toimetaja eneseteostus 1/2 47
Kaljundi, L. Performatiivne pööre 8/9 628
Kaplinski, J. Paradoksaalne Vahing. Vaino Vahing (15. II 1940–23. III 2008) 5 405
Kirss, T. Sugu 8/9 698
Kisseljova, L., Pild, L., Stepaništševa, T. Eestimaa ja eestlaste kuvandi areng XIX sajandi ja XX sajandi alguse reisijuhtides 12 968
Kreem, J., Lukas, L. "Romeo ja Julia" Liivimaa moodi? Barbara von Tiesenhauseni legend: ajalooline tagapõhi ja kirjanduslikud variatsioonid 3 156
Kruus, P. Kriitika kuvand ja kuvandikriitika. Sissevaade 2007. aasta kirjanduskriitikasse 4 251
Kull, K. Biosemiootika 8/9 665
Kõvamees, A. Vabadussõda 1930. aastate eesti romaanis 5 321
Laak, M. Mõjukriitika kui Noor-Eesti kõverpeegel 7 497
Laanekask, H. Marginaal K. J. Petersoni ja O. W. Masingu suhete asjus 10 815
Lauristin, M., Vihalemm, P. Kultuuriajakirjad sotsioloogi pilguga 1/2 3
Lill, A. Lalla Gross (3. III 1912–4. II 2008) 3 229
Meri, M. Keeles ja Kirjanduses tundsin end inimesena. Heldur Niit 80 10 829
Noormets, J. Keha 8/9 710
Org, A. Õudusfiktsiooni narratiivsed tehnikad 6 421
Piirimäe, E. Keeleline pööre 8/9 589
Priimägi, L. Riimist 4 273
Quinquaginta 1/2 1
Raudmäe, K. Kirjanduse auhindamised Eestis: esimesed katsed 1887–1917 12 929
Runnel, H. Vaatlusi "Eesti mõtteloole" ajaloolise pilguga 6 468
Salokannel, J. Elust ja elulookirjutusest. Jaan Krossi "Paigallend" 3 145
Sang, J. Keel ja Kirjandus teie teenistuses 1/2 62
Sooväli, H. Kultuurigeograafia 8/9 654
Tamm, A. Riikliku tsensuuri viimased ohked 1/2 67
Tamm, M. Quo vadis, humaniora? 8/9 577
Tedre, Ü. Kas magistrist kohe doktoriks? 11 894
Tedre, Ü. Kolleegiumi liikme meenutusi 1/2 75
Tomberg, J. Ühest kirjandusteoreetilisest kokkuvarisemisest 6 450
Torop, P. Multimeedialisus 8/9 721
Valgemäe, M. Jaan Undusk näitekirjanikuna 11 841
Valsiner, J. Kultuuripsühholoogia 8/9 675
Veidemann, R. Piiri mõistest Juri Lotmani semiootikas 10 803
Viik, T. Kultuuriline pööre 8/9 604
Väljataga, M. Narratiiv 8/9 684

 

AASTASISUKORD 2008

KIRJANDUSTEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; varia't; keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Annuk, E. Kirjandusest isikliku ajalooni (Mall Jõgi. Ajaloo ja argipäeva ees. Artikleid ja mälestusi) 12 993
Ehin, A. Ah üdi embate? Mingi oig nimetab meid üha (Ilmar Laaban. Eludrooge ego-ordule. Koostanud ja toimetanud Jaan Malin) 11 895
Kurvet-Käosaar, L. Omakandiharjumus (Tõnu Õnnepalu. Flandria päevik) 6 470
Kõvamees, A. Eestimaa päikesevalguses (Pál Hunfalvy. Reis Läänemere provintsides. Ungari keelest tõlkinud Piret Toomet) 1/2 108
Lange, A. Tõlge on tõlge on tõlge (Klaarika Kaldjärv. Autor, jutustaja, tõlkija. Borgese autofiktsioonid eesti keeles) 5 386
Langemets, A. Ardi Liivesest ja Liivese ajast (Vaapo Vaher. Imelaps, kellest ei saanud geeniust. Esseistlik monograafia Ardi Liivesest) 12 991
Liivamets, M. Kohustus ja vastutus (Ülo Tonts. Pedro Krusten. Elu ja loomingu lugu; Ülo Tonts. Valev Uibopuu. Elu ja loomingu lugu) 5 383
Lill, A. Juhuluule Eesti kultuuris XVII sajandil (O Dorpat, urbs addictissima Musis... Valik 17. sajandi Tartu juhuluulet. Koostanud Kristi Viiding, Jana Orion, Janika Päll) 1/2   102
Lotman, P. Mälupildid inventariraamatus (Tallinna Keskraamatukogu 1907–2007. Koostaja ja toimetaja Livia Viitol) 7 557
Mattheus, A. Eesti kirjandus ei ole ainult eestlaste asi (Cornelius Hasselblatt. Geschichte der estnischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart) 4 294
Niitsoo, A. Pudelkirjade servapidi käigud: Interlitteraria 12 identiteeti otsimas (Interlitteraria 12. 2007) 6 477
Olesk, S. Kultuuriseltsi poliitiline ajalugu (Heikki Rausmaa. Tuglaksen tuli palaa. Tuglas-seuran ja suomalais-virolaisten suhteiden historiaa) 3 211
Pärn, K. Tasakaalunumber "Acta Semiotica Estica IV" (Acta Semiotica Estica IV) 1/2   106
Ross, J. Betti Alver ja tema inimesed (Betti Alver. Usutlused. Kirjad. Päevikukatked. Mälestused. Lisandusi tundmiseks. Koostanud ja toimetanud Enn Lillemets, Kristi Metste) 6 474
Ross, K. Lihtsalt mälestused (Paul Ariste. Mälestusi. Toimetanud ja trükiks ette valmistanud Mart Orav) 10 821
Saro, A. Autorifiguuri avaldumine (Tanel Lepsoo. Autorifiguuri avaldumine tänapäeva prantsuse näitekirjanduses: representatiivsest ise-subjektist efemeerse ise-subjektini) 1/2 117
Sommer, L. Tume, aga viljakas keskiga (Vaino Vahing. Päevaraamat II) 4 291
Tonts, Ü. Jälle teateid ajajõe tagant: A. H. Tammsaare ja Bernhard Linde (Bernhard Linde. A. H. Tammsaare oma elu tões ja õiguses. Isiklike mälestuste, kirjade ja dokumentide põhjal) 3 208
Veidemann, R. Õnne Kepp väitles kirjandusdoktoriks (Õnne Kepp. Identiteedi suundumusi eesti luules) 10 824

 

AASTASISUKORD 2008

KIRJANDUSTEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; arvustusi; keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Banhard, E. Suur müüdikonverents Tartus 1/2 123
Hallik, T. Konverents "Sügisball" 11 920
Hallik, T. Konverents 1930. aastate eesti kirjandusest 7 569
Kiisk, K. Teine arhiivinduslik suvekool "Eestlaste kultuuripärand võõrsil" 11 922
Lühikroonika 1/2 138, 3 225, 4 315, 5 402, 6 492, 7 572, 10 838, 11 924, 12  1006 
Noorhani, P. Konverents "Andres Laur 100" Eesti Kirjandusmuuseumis 8/9 750
Olesk, S. Konverents "Marie Under ja eesti luule sada aastat" 7 570
Ploom, T., Tuisk, A. Kreutzwaldi päevad 2007 4 311
Tupits, A. Konverents "Isik ja institutsioon" 12 126
Tupits, Rudolf Põldmäe 100 6 486


Aastasisukord 2008

Folkloristika, etnoloogia (artiklid, lühikirjutised; arvustused; varia; vt. ka keele- ja kirjandusteadust)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED

Gross, T. Religiooniantropoloogia 8/9 641
Kõresaar, E. Nostalgia ja selle puudumine eestlaste mälukultuuris. Eluloouurija vaatepunkt 10 760
Ross, J., Nairis, M. Esimese maailmasõja aegsetest eesti salvestustest Berliini arhiivides 5 353
Sarv, M. Värsimõõt ja hõimutunded: kvantiteedireeglid eesti regilaulus 6 409
Tedre, Ü. Ruth Mirov 80 11 907
Viikberg, J. Ants Viires 90-aastane 12 977

 

AASTASISUKORD 2008

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; varia't; keele- ja kirjandusteadust)

Arukask, M. Väitekiri inimesest, tema räägitavatest juttudest ja mõttemaailmast (Merili Metsvahi. Indiviid, mälu ja loovus. Ksenia Müürsepa mõttemaailm folkloristi pilgu läbi) 3 213
Leete, A. Vaateid vadjalastest ja isuritest (Ergo-Hart Västrik. Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni: alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused) 1/2 115
Särg, T. Regivärsimõõdust värske pilguga (Mari Sarv. Loomiseks loodud: regivärsimõõt traditsiooniprotsessis) 11 903
Tedre, Ü. Järjekordne köide regilaulu-uurimusi  (Regilaul – esitus ja tõlgendus) 7 560

 

AASTASISUKORD 2008

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; arvustusi; keele- ja kirjandusteadust)

Nõmmela, M., Tuisk, A. Noorte hääled 2008 10 835
Särg, T., Voolaid, P. Lastepärimus ja pärimusmuusika folkloristide talvekonverentsil 5  396
Tupits, A. Kogumiskonverents "Võõrsil ja kodus" 1/2 128
Voolaid, P. Interdistsiplinaarne teaduskonverents "Keelest meeleni 2" 6 484

 

 

Nii selle kui ka teiste aastakäikude üksiknumbreid on veel toimetusest saada.

2008
Keeleteadus
Kirjandusteadus
Folkloristika * Etnoloogia

2008

Keel ja Kirjandus

 Toimetus