Keel ja Kirjandus

 

2007

2007

 

Aastasisukord 2007 (keeleteadus; kirjandusteadus; folkloristika, etnoloogia)

 

Keeleteadus (artiklid, lühikirjutised, mälestused; arvustused; varia)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, MÄLESTUSED

Allik, J. Kiriusutelu Jaan Rossiga 4 301
Argus, R. Kolmikute keeleline areng ja individuaalsed erinevused muutemorfoloogia omandamisel 3 189
Ehala, M.
Ilma roosade prillideta. Mati Hint 70 8 670
Ernits, E. Taas vere-lõpulistest kohanimedest 11 907
Grünberg, S. Elna Adler. 24. VII 1929–22. III 2007 5 429
Halling, T., Künnap, A., Tuvi, M.-L.
Läänemeresoome keelte teeskluskonstruktsioonidest 6 486
Kallasmaa, M. Mida teha vere-nimedega? 6 449
Kerge, K., Pajupuu, H., Altrov, R. Tekst, kontekstuaalsus ja kultuur 8 624
Künnap, A. Kas uurali algkodu asus Lääne-Siberis ja indoeuroopa oma Lõuna-Saksamaal? 9 746
Künnap, A. Lingvo-arheo-geneetika keeleajaloos 2 152
Künnap, A. Veel läänemeresoome ja eesti eituspartiklite ei, ep ja es päritolust 12 968
Lindström, L., Tragel, I. Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal 7 532
Mets, M., Praakli, K. Suhtlusvõrgustikud võrukeste keelelise käitumise tõlgendajaina 10 799
Pool, R. Täis- ja osasihitise omandamise ning markeerituse seosest 1 35
Priimägi, L. Eesti kunstiteaduse sõnavarast 10 831
Raag, R. Valter Tauli elust ja keelelisest tegevusest 11 857
Reila, H. Uue Testamendi Hornungi tõlke kohast vaimuliku eesti keele kujunemisloos 2 143
Remes, H. August Ahlqvist ja eesti keel 6 476
Ross, K., Soosaar, S.-E. Eesti vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemisest: veel kord ristimisest 10 769
Strandson, K. Kuidas ja millal õpetaja ja õpilane teineteist parandavad? 9 714
Tirkkonen, M.-E. Ranniku- ja kirdemurde endofoorsed pronoomenid 4 277
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (I) 1 51
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (II) 4 305
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (III) 7 571
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (IV) 12 990
Vaba, L. Elga Kagaine ja tema pärand. 30. III 1930–25. I 2007 4 341
Verschik, A. Keelekontaktid, laenatavus ja verbi kopeerimine eestivene keelevariandis 5 357
Viitso, T.-R. Nn vaegomadussõna ja selle taust 11 878
Õim, A. Kuidas eestlane oma muret muretseb 3 222
Õim, H., Tragel, I. Teoreetilise keeleteaduse arengust mujal ja meil XXI sajandi algul 2 98

AASTASISUKORD 2007

KEELETEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; varia't; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Faster, M. Üts suur raamat (Kuiss vanal Võromaal eleti. Valimik korrespondentide murdetekste VI) 9 754
Huumo, T. Uurimus eesti keele isiksuseomaduste sõnavarast (Heili Orav. Isiksuseomaduste sõnavara semantika eesti keeles) 3 245
Kalliokoski, J. Eesti keele õppijate keele mitmekülgne uurimus (Raili Pool. Eesti keele teise keelena omandamise seaduspärasusi täis- ja osasihitise näitel) 10 840
Künnap, A. Angela Marcantonio ungari keeles (A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete. Angela Marcantonio válogatott tanulmányai) 8 665
Mela, M. Sissejuhatus liivi keelde ja kultuuri (
Zoja Sīle. Lībiešu valodas ĀBECE. Rīga, 2005) 1 72
Metslang, H. Doktoritöö sõnajärjest (Liina Lindström. Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg ja seda mõjutavad tegurid suulises eesti keeles) 2 160
Soosaar, S.-E. Läänemeresoome keeleatlas (
Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto. Läänemeresoome keeleatlas. Ostseefinnischer Sprachatlas. Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков. Peatoimetaja Tuomo Tuomi, vastutav toimetaja Tiit-Rein Viitso. Helsinki, 2007. ALFE 2) 7 584
Vaba, L. Isevärki sõnaraamat – sõnamu (
Janīna Kursīte. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu VĀRDENE. Rīga, 2007) 11 924
Vaba, L. Läti rahvapärane meteoroloogiasõnavara (
Benita Laumane. Smalki lija zelta lietus. Dabas paradību nosaukumi latviešu valodā I. Liepāja, 2005) 6 498
Vaba, L. Lätlased avastavad liivlasi (
Renāte Blumberga. Lībieši dokumentos un vēstulēs. Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem. Rīga, 2006) 1 71
Vaba, L. Uuest läti slängi sõnaraamatust eesti slängi(uurimise) taustal (
Ojārs Bušs, Vineta Ernstsone. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, 2006) 4 326
Zabrodskaja, A. Asesõnad soome ja eesti vestluses (Ritva Laury (ed.). Minimal Reference: The Use of Pronouns in Finnish and Estonian Discourse) 12 1002

AASTASISUKORD 2007

KEELETEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; arvustusi; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Hallik, T., Klaus, V. Konverents "Läänemeresoome kodu" 1 78
Hussar, A., Kilgi, A. Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 12 1008
Koit, M., Roosmaa, T.
Arvutilingvistika konverents Tartus 9 764
Leemets, T. Keelekorralduskonverents Tallinnas 3 254
Margus, T., Roots, H. Tartu Ülikooli magistreid 2006 4 336
Metslang, Helena. Keelestrateegia elluviimisest 5 415
Metslang, Helle, Tragel, I.
Teine muutuva keele ettekandepäev 3 249
Potter, T. Emakeele Seltsis 6 505
Potter, T. Emakeele Seltsis 7 586
Potter, T. Emakeele Seltsi kõnekoosolek "Keeleline viisakus" 9 762
Potter, T. XL J. V. Veski päev 11 927
Sepper, M.-M., Potter, T. Emakeele Seltsis 2 167
Zabrodskaja, A. Mitmekeelsete uuringute mosaiigist 10 846
Zabrodskaja, A. Põhjamaade keeled teise keelena 7 588
Zabrodskaja, A. Üleilmselt pragmaatikast 11 928
Vaba, L.
Uut Läti kaljujooniste uurimisel 8 677
Vaiksoo, J., Viikberg, J., Verschik, A., Aava, K. Tallinna Ülikooli magistreid 2006 6 502Aastasisukord 2007

Kirjandusteadus (artiklid, lühikirjutised, publikatsioonid, mälestused; arvustused; varia; vt. ka keeleteadust, folkloristikat ja etnoloogiat)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, PUBLIKATSIOONID; MÄLESTUSED

Burima, M. fs-i "2004". Linnamängud värvidega ja ilma 10 824
Elias, O.-H. August von Kotzebue kui poliitiline kirjanik 3 203
Epner, L. Lisandusi post-mõistestikule: postdramaatiline tekst 1 1
Hain, J. Mida Rein Kruus ei teadnud 5 393
Hasselblatt, C. Minu kirjanduslugu 3 184
Hasselblatt, C. 1905. aasta eesti romaanis 11 864
Haug, T. Tõusik. Märkmeid eelajaloost 2 89
Hinrikus, R. Elulugu ajaloo valguses, kirjandusloost rääkimata. Tiina Kirss 50 9 757
Jõgi, M.
Pärt Liase mälestuseks. 28. X 1940–20. X 2006 1 84
Kalda, M. Debora Vaarandi kodumaa 8 638
Kalda, M. Kui me EKBL-i tegime 4 313
Kaljundi, L. Kirjandus(aja)looline Eesti 12 937
Kallas, T.
Raduga, nüüd juba minevik 5 399
Kronberg, J. Administraatori pihtimus 6 489
Kull, A. Oskar Lutsu patukahetsus aastast 1948 1 59
Laak, M. Kriitika kirjandusloo kosmoses: teksti ja konteksti probleeme kahekümnendate aastate näitel 12 954
Lotman, M.-K., Lotman, M.
Eesti silbilis-rõhulise neljajalalise trohheuse rõhustruktuurist 2 116
Lott, M., Möldre, A. Raamatukirjastamise toetamine Eesti Vabariigis 1918–1940 12 976
Niit, H.
Tatu Vaaskivi 1937. aasta suvel Tartus 8 650
Org, A. Lammasinimene, liblikmees ja karunaine: maagilisest realismist eesti kirjanduse näitel 7 513
Paatsi, V. Ajaleht Eesti Postimees ja ajakiri Eesti Põllumees aastatel 1870–1880. Trükiarvud ja kirjastamine 9 731
Pilv, A. "Mind the Gap". Impersonaalsusest ja personaalsusest fs-i luules (teiste eesti luuletajate kontekstis) 10 818
Pleiss, D., Viiding, K. Johann Sebastian Markardi senitundmatu eestikeelne juhuluuletus aastast 1657 4 265
Ponomarjova, G. Rein Kruus ja vene kirjandus Eestis 5 387
Priimägi, L. Meie tipud 2006. Eesti kirjanduskriitika artikliauhinnast 2006. aastal 4 291
Põder, R. Oskar Kruusi pärand. 29. IX 1929–29. X 2007 12 1012
Pärli, Ü.
Juri Lotmani kunstiteksti lugemise õpetus 5 378
Sang, J. Teaduseröögatused ja moe viimane sõna 10 829
Sisask, K. Friedebert Tuglase "prantsuse daam". Prantsusmaa kui muusa ja maatriks nooreestlaste kultuurihorisondil 9 705
Sütiste, E., Torop, P. Tõlketeadus, semiootika ja tõlkeprotsessi piirid 7 554
Vabar, S. Uku Masingu tõe relatiivsusest ja absoluutsusest 8 610
Velsker, M. Kolmekümnendate aastate luule kuuekümnendate aastate kriitikas ja kirjandusteaduses. Keele ja Kirjanduse ning Loomingu näide 6 433
Vene, I. Tammsaare ja Dostojevski. Maailmapiltide kõrvutus 5 345
Vene, I. Valdusteta krahv. Tagantjärele uide Hermann von Keyserlingi teemal 1 63
Viires, A. Ilmar Talve. 17. I 1919–21. IV 2007 6 509
Väljataga, M. Impeerium, deemon ja poeetika. Kirjandusteooria kolmest mõistest 9 681
Undusk, J. Kuninglik eesti kirjandus. Hommage à Cornelius Hasselblatt 3 177

 

AASTASISUKORD 2007

KIRJANDUSTEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; varia't; keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Annuk, E. Inimlik Uku Masing (Uku Masing. Uskuda, elada. 59 kirja Kiivitile) 8 662
Berg, M. "Ka raamat on algallikas" (Mall Jõgi. Kõnelesid. Jutuajamisi kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979–2006) 11 922
Hennoste, T. Hargnevate tüvitekstide aed. Arvustuse asemel (Rein Veidemann. Tuikav tekst. Artikleid ja esseid eesti kirjandusest ja kultuurist 2000–2005) 7 576
Hint, M. Brotze väljaande filoloogilisi probleeme (Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud / Herausgegeben von Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Projektijuht ja vastutav toimetaja: Raimo Pullat) 5 405
Langemets, A. Ma pole näinud Alliksaart (Artur Alliksaar mälestustes) 12 1001
Luks, L.
See põnev sõna – võim (Võim & kultuur; Võim & kultuur 2. Koostanud Mare Kõiva) 7 580
Mattheus, A. Saage tuttavaks – Estonia paksem väike vend! (Estonia. Jahrbuch estnischer Literatur. Herausgegeben von Irja Grönholm) 9 748
Pild, L. Tallinna tekst vene kultuuris (
Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике IX. "Таллинский текст" в русской культуре. Сборник в честь проф. И. З. Белобровцевой – к 60-летию со дня рождения. Tallinn, 2006) 1 66
Rojola, L. Naisautori päevik, rahutu paik (Leena Kurvet-Käosaar. Embodied Subjectivity in the Diaries of Virginia Woolf, Aino Kallas and Anaïs Nin) 3 241
Salumets, T. Doktoriväitekiri Ants Orasest (Anne Lange. The Poetics of Translation of Ants Oras. Tallinna Ülikool. Humanitaarteaduste dissertatsioonid) 6 493
Sommer, L. Kaldalt vaadates (Jaan Kaplinski. Seesama jõgi) 8 658
Süvalep, E. Väärtkirjanik Luts (Aivar Kull. Oskar Luts: pildikesi kirjanikupõlvest) 5 402
Taagepera, R. Põgene, vaba laps! (Rändlindude pesad. Eestlaste elulood võõrsil. Koostanud Tiina Kirss) 6 495
Tago, K. "Acta Semiotica Estica" III – hiirekõrvus tüvitekstid (Acta Semiotica Estica III) 2 156
Tedre, Ü. Küsimusi äratavast raamatust ("Päevaleht" ja tema ajastu. Koostajad Aavo Kokk ja Krista Aru) 1 68
Tedre, Ü. Ärkamisaegse suurmehe elulugu järelärkamisaegses sõnastuses (Aleksander Mohrfeldt. Jakob Hurda elu ja töö. Ajajõe tagant) 11 919
Tonts, Ü. Reisikirjeldus läbi oma elu (Karl Ast Rumor. Maailma lõpus. Eesti mõttelugu 74. Koostaja Hando Runnel) 10 833
Tüür, K. Lugemispäevik (Kärt Hellerma. Kohanenud kirjandus. Valik kirjanduskriitikat 1987–2006) 4 324
Veidemann, R. Juri Lotmani semiootiline horror infiniti (Juri Lotman. Hirm ja segadus. Esseid kultuurisemiootikast. Koostanud ja järelsõna kirjutanud Mihhail Lotman) 12 999
Veidemann, R. Soome jõudmine Eestisse (Kultuurisild üle Soome lahe. Eesti–Soome akadeemilised ja kultuurisuhted 1918–1944. Koost. Sirje Olesk. Toim. Triin Kaalep) 4 319
Velsker, M. Kohtumised "teisega" (Mehis Heinsaar. Rändaja õnn) 11 916

 

AASTASISUKORD 2007

KIRJANDUSTEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; arvustusi: keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Dotsenko, S., Meimre, A., Ponomarjova, G., Hatšaturjan, A., Belobrovtseva, I. Mõni sõna täpsustuseks 4 318
Hinrikus, M. Tekstiseminar A. H. Tammsaare romaanist "Ma armastasin sakslast" 2 163
Kiisk, K. Eestlaste kultuuripärand võõrsil 11 930
Kuusk, K. Rahvusvaheline teaduskonverents Viivi Luige loomingust 2 171
Kõvamees, A. Mitmekülgselt kriitikast 1 81
Laak, M. Kuidas jutustada kirjanduse ajalugu? Nüpli XV kirjanduslik kevadkool 10 848
Lindsalu, E. Konverents 1920-ndate aastate kirjandusest 4 332
Lühikroonika 1 82, 2 173, 3 261, 4 339, 5 424, 6 507, 7 589, 10 851, 11 932, 12 1009
Mihkelev, A. Sajandivahetuse pöörded: seminar läti ja eesti kirjandusest 1 76
Mihkelev, A. Sajandivahetuse pöörded II: seminar läti ja eesti kirjandusest 9 763
Mikkel, M. Noor-Eesti kümme aastat II: ideaalid, esteetika ja tähendus 10 842
Mikkel, M., Tamm, K. Kreutzwaldi päevad 2006 4 333

Stepaništševa, T.
Lotmani seminar 5 421
Toimetusele saadetud kirjandus 5 426
Treikelder, A., Monticelli, D. Rahvusvaheline aspektikonverents 3 255
Viires, P. Konverents Jüri Ehlvesti loomingust 8 676
Viires, P. Rahvuskultuur ja tema teised 3 252


Aastasisukord 2007

Folkloristika, etnoloogia (artiklid, lühikirjutised; arvustused; varia; vt. ka keele- ja kirjandusteadust)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED

Kalmre, E. Võõraviha lõhenenud ühiskonna folklooris: kuulujutud kannibalismist sõjajärgses Eestis 8 593
Krull, H. Suur härg ja kiviaja pärand 3 229
Laineste, L. Poliitilised anekdoodid postsotsialistlikus Eestis (Delfi Naljalehe näitel) 1 15
Metsvahi, M. Püha Ksenia legend setu naise Ksenia Müürsepa vaimses universumis 10 783
Priimägi, L. Eesti muinasjutu psühhoanalüüs 6 463
Seljamaa, E.-H. Täiustatud tõde ehk Walter Andersoni rahvajuttude enesekontrolli seadus 11 888
Valk, Ü. Päike Anatoolia maastikel. Jaan Puhvel 75 1 74
Sang, J. Ääremaade ärkamine 3 238

 

AASTASISUKORD 2007

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; varia't; keele- ja kirjandusteadust)

Jürgenson, A. Siberi eestlased uues doktoritöös (Anu Korb. Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana) 10 835
Salve, K. Raamat Läti mustlastest (
Juris Leimanis. Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos. Rīga, 2005) 3 243
Tedre, Ü. Mitte ainult lõunaeestlastele (Mall Hiiemäe. Päiv ei ole päiväle veli. Lõunaeesti kalendripärimus) 5 412
Tuisk, A. Sõnajalaõie usku otsimas (Mall Hiiemäe. Sõnajalg jaaniööl) 2 158
Valk, Ü. Inimsoo esivanemad hiidudest ingliteni (Amar Annus. Pärimus veeuputuse-eelsetest tarkadest. Vaimuloolisi seiku Lähis-Idast) 9 751

 

AASTASISUKORD 2007

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; arvustusi; keele- ja kirjandusteadust)

Heapost, L. Antropoloogiaalane teaduspäev 8 672
Labi, K. Aeg ja ruum rahvaluules 5 418
Laineste, L. Postsotsialistlik anekdoot 5 416
Metsvahi, M. Rahvusvahelise rahvajutu-uurijate ühingu konverents Argentinas 12 1005
Seljamaa, E.-H., Tasa, M.
Enesekohaselt folkloorse ja etnoloogilise teadmise loomisest 9 759
Seljamaa, E.-H., Västrik, E.-H. Regilaulukonverents Kirjandusmuuseumis 3 257
Voolaid, P. Koolipärimuse kogumise võistlus 2007 6 506

 

 

Nii selle kui ka teiste aastakäikude üksiknumbreid on veel toimetusest saada.

 

2007

Keeleteadus

Kirjandusteadus

Folkloristika * Etnoloogia

2007

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus