Keel ja Kirjandus


 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

Aastasisukord 2005 (keeleteadus; kirjandusteadus; folkloristika, etnoloogia)

 

Keeleteadus (artiklid, lühikirjutised, mälestused; arvustused; varia)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, MÄLESTUSED

Alvre, P. Alo Rauna meenutades 5 425
Bogatkin-Uusküla, M., Sutrop, U. Tänapäeva ungari keele põhivärvinimed 7 558
Degel, R. Värvinimetuste semantikast eestlaste ja venelaste maailmapildis 2 99
Eek, A. Muusikust foneetikuks. Diana Krull 75 7 594
Eskor, L. Dialoogiaktid ja suhtlusstrateegiad: eesti dialoogikorpuse analüüs 9 711
Habicht, K., Penjam, P. Valve-Liivi Kingisepp 70 11 942
Kallasmaa, M. Eesti kohanimede liigitamisest 2 136
Kalvik, M.-L. Välted muutuvas rannikumurdes 3 209
Karelson, R. Teeneka keelemehe mälestuseks (Eduard Vääri 26. VI 1926– 17. V 2005) 8 674
Kasterpalu, R. Partiklid jah, jaa ning jajaa naaberpaari järelliikmena müügiläbirääkimistes 11 873, 12 996
Kendla, M. Eesti liitsõnalised kalanimetused 12 978
Keevallik, L. Suhtluskeele uurimine partiklistunud verbivormide näitel 7 535, 8 630
Laanekask, H. Ferdinand Johann Wiedemanni ja Anders Johan Sjögreni kirjavahetuse algus 3 228
Mereste, U. Selgima hakkav, ent mitte veel päris selginud ajalootaust 11 923
Oja, V. Sõna põll taustast 6 475
Pajusalu, K. Wiedemanni kohalolek 3 169
Palmaru, R. Munakivitee lõpus. Keele ja kommunikatsiooni mõjust ühiskonna terviklikkusele 1 35
Penjam, P. Liikumisverbide semantikast: tulema-verb XVII–XX sajandi eesti kirjakeeles 10 818
Raag, V. Uue rootsi-eesti sõnaraamatu ilmumise puhul 5 389
Remes, H. Rahvusvaheliselt kasutatav eesti keele käsiraamat 9 742
Ross, E. Hea töötaja on maja lukk. Kiriusutelu Helju Kaaluga 6 491
Ross, K. Algkmesest lõpmatusse kulgevad keeleuuenduste kurvid 7 521
Sahkai, H. Teonimi perifrastilises verbivormis 10 790
Saks, K. Keelestiilikorraldus eesti ajalehtedes 9 735
Seilenthal, T. Teadlane, Õpetlane, Inimene. Paul Ariste 100 2 89
Soosaar, S.-E. Lembit Vaba 60 5 420
Vaba, L. In memoriam Karl Kont. 15. XII 1923– 8. V 2005 7 591
Vainik, E., Orav, H.
Tee tööd ja näe vaeva, ...aga ikka oled vihane 4 257
Verschik, A.
Vaadeldes konvergentsi: eesti liitsõnad ja nende vasted Eesti vene keeles 1 21
Vihma, H.
Põgenik Johannes Aavik 11 913
Viires, A.
Meenutusi Paul Aristest 2 141
Viitso, T.-R.
Eesti tegusõna tüpoloogiat 3 182
Õispuu, J.
Läänemeresoome keeleteadus Karjalas 1 53
Üprus, T.
Eestlaste keeleline kohanemine eesti-vene segarühma suhtluses 5 379

AASTASISUKORD 2005

KEELETEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; varia't; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Habicht, K. Väärikas väitekiri eesti kirjakeele ajaloost (Heli Laanekask. Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.–19. sajandil) 2 155
Kallasmaa, M. Kriitilisi märkusi (Vera Lif. Ingermanländares namnskick under 1900-talet) 10 851
Kallasmaa, M. Suur raamat soome perekonnanimedest (Sirkka Paikkala. Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921) 7 589
Kerge, K.
Väärikas väitekiri nimeteemal (Peeter Päll. Võõrnimed eestikeelses tekstis) 12 1014
Künnap, A. Kalevi Wiigi uus raamat soomlaste juurtest (Kalevi Wiik. Suomalaisten juuret) 6 509
Metslang, H. Muutuv keel: uurimus läänemeresoome kaassõnade ja käänete süsteemidest (Riho Grünthal. Finnic adpositions and cases in change) 5 417
Teras, P. Täpsustades soome murdepiire (Kalevi Wiik. Suomen murteet. Kvantitatiivinen tutkimus) 4 331
Vaba, L. Ilmuma hakkas suurteos (Atlas linguarum fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto. Läänemeresoome keeleatlas. Ostseefinnischer Sprachatlas.
Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков. ALFE 1) 12 1021
Vaba, L. Läänemeresoome leksika baltoloogi vaateväljas (Elga Kagaine.
Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs) 8 668
Vaba, L. Tartu Ülikooli ja Läti sidemete kuldajast ehk läti keelt pole tänapäeval võimalik õppida mitte üheski Eesti ülikoolis (Hain Tankler, Algo Rämmer. Tartu University and Latvia. With an Emphasis on Relations in the 1920s and 1930s) 1 71
Vaba, L. Üks põnev vahekokkuvõte (
Ojārs Bušs. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni) 3 243
Õispuu, J. Paul Ariste Vadja päevikud (Paul Ariste. Vadja päevikud 1942–1980) 11 931

AASTASISUKORD 2005

KEELETEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; arvustusi; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Aava, K., Liiv, T., Metslang, H. Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004 5 428
Erelt, M.
Tegumoeseminar Tartu Ülikoolis 9 765
Hallik, T., Hausenberg, A.-R., Metslang, H. Rakenduslingvistika konverents 7 597
Jänese, K. Seminar maailma kõrgkoolide eesti keele õpetajatele 10 855
Kaal, H. Emakeele Seltsis 8 681
Klaus, V. Paul Ariste mälestuskonverents 5 421
Klaus, V.
Piirikultuurid ja -keeled 1 83
Kurs, O. Eesti ja türgi keele võrdlevast uurimisest 11 946
Margus, T., Roots, H., Jõgi, M. Tartu Ülikooli magistreid 2004 4 340
Meister, E., Õim, H.
Balti keeletehnoloogia konverents Tallinnas 8 677
Monticelli, D., Pajusalu, R., Treikelder, A. Interdistsiplinaarne konverents deiksisest 2 164
Olt, K. Tekstipäev 2004 3 252
Pajusalu, R. Kolmas ETF-i sõnavaragrantide päev 8 682
Sepper, M.-M. Emakeele Selts 85 6 515
Sepper, M.-M.
Emakeele Seltsis 3 248, 9 769
Sepper, M.-M. Endspiel 2 162
Sepper, M.-M. Ferdinand Johann Wiedemann 200 6 516
Sepper, M.-M. XXXVIII J. V. Veski päev 9 772
Valge, J. Wiedemanni konverents ja keelepäev Peterburis 7 601Aastasisukord 2005

Kirjandusteadus (artiklid, lühikirjutised, publikatsioonid, mälestused; arvustused; varia; vt. ka keeleteadust, folkloristikat ja etnoloogiat)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, PUBLIKATSIOONID; MÄLESTUSED

Aarma, L. Kas Eduard Ahrens oli eestlane? 10 831
Ainz, A.
Bibliograaf Endel Annus 90 2 160
Ambus, A. Middendorffi õhtud. Peterburi haritlaskonna seltskonnaelust XIX sajandi teisel poolel 3 171
Annus, E. Noorte püüded ja rõõmus ajalugu: Gustav Suits ja Friedrich Nietzsche 7 526
Aru, K., Konsa, K., Reimo, T., Siiner, M. Eesti trükise punane raamat 1535–1850 1 1
Belobrovtseva, I., Meimre, A. Peterburi tekst XX sajandi eesti kirjanduses 8 609
Grabbi, H. Kalju Lepik: mälestusi ja mõtteid 4 317
Hain, J. Noor-Eesti aastapäevaks 7 571
Hasselblatt, C. Kaugelt vaadates 7 579
Heero, A. Jaan Oksa ekspressionism 3 195
Hollo, M. Eksiilkogukond ja pagulane 1 60
Kaalep, A. Nooreestlasi Kalevipojaga tänasel päeval 7 577
Kalda, M. Luulemeelse kodu. Ello Säärits (13. X 1914–19. VII 2005) 10 853
Kalda, M. Reisimees Valton. Kiriusutelu Arvo Valton Vallikiviga 12 1005
Kaplinski, J. Mõeldes Noor-Eestile 7 574
Kiipus, M. Veel kord eesti pseudonüümika teemadel 4 325
Kraavi, J. Eestlaste endeemilistest haigustest Juhan Liivi "Varjus". Järellugemise võimalus 10 839
Kronberg, J. Arvo Mägi (13. VI 1913–27. XI 2004) 3 246
Kruuspere, P. Tuli, veri ja võimsad tunded. August Kitzbergi näidendite tõlgendused 12 968
Kõvamees, A.
Baltisakslastest Jaan Krossi proosas 2 115
Kõvamees, A. Karl Ristikivi reisikiri "Itaalia capriccio" 11 901
Laaniste, M. Piltide ja kirja keelest 8 617
Luik, V. Sõna on rohkem kui sõna 10 777
Lukas, L. Kirjanduslikust ruumikujutusest Jaan Oksa ja Eduard von Keyserlingi näitel 5 345
Neithal, R. Hõimuvennalik pilk eesti kirjandusele 9 689
Neithal, R. Reiner Brockmannist ja eesti (tõlke)luule vanusest 2 92
Olesk, P. Aksel Tamm ja kirjastaja mälestused 5 400
Olesk, P. Eva Aaveri töö eesti tekstoloogias. Etüüdist peatükiks 6 481
Olesk, P. Jüri Talveti aeg 12 1001
Olesk, P. Kelle oma on võõras nimi? Meelik Kahu ja pseudonüümika jätkamine 3 223
Olesk, S. Noorsoomluse põhi Noor-Eestis 10 780
Paatsi, V. Millal sündis C. R. Jakobsoni ema? 9 752
Paatsi, V. Piiblite ja Uute Testamentide loendus Lõuna-Eestis 1845. aastal 11 891
Paatsi, V. Pilk Jakobsonide perekonnalukku 4 302
Paul, T. Nooruslik ja nõtke juubilar. Kristiina Ross 50 6 497
Pilv, A.
Läbilõikeid metakirjandusest. Eesti kriitika ja kirjandusteadus aastatel 2003–2004 4 278
Sarapik, V. Võõras mets. Ene Mihkelsoni proosast 9 728, 10 808
Sommer, L. Keeleuuenduse kaugeid järelkajasid 7 576
Talvet, J.
Maailmakirjanduse kodustamise küsimusi 6 433
Talviste, K.
"Prantsuse bukett" Noor-Eesti III albumis. Nooreestlaste tekstivaliku tagamaid Prantsusmaal ja tagajärgi Eestis 12 953
Tart, I. Ilukirjandusraamat ja kultuuriline püsimine Läänemeremaades aastail 1988–2002 1 9
Tering, A. Baltimaade gümnaasiumide ja kreiskoolide ülemõpetajate hariduslik taust (1804–1820) 8 643
Tomberg, J. Postmodernsest nimepillamisest 12 984
Undusk, J. Lahkus Felix Oinas (6. III 1911 Kambja–25. IX 2004 Bloomington) 1 77
Valmas, A. Elu raamatute riigis. Vaime Kabur (8. XII 1914–9. II 2005) 4 337
Valmas, A. Pagulasraamat Eesti kultuuripildis 2 129
Veidemann, R. Maailmakirjanduse retseptsiooniplahvatus Eestis. Lisandusi Noor-Eesti mõistmiseks 11 865
Viiding, K. Õnnelik olgu su samm... Teelesaatmisluuletused XVII sajandi Eesti kirjanduselus 5 359, 6 455
Viires, A. Ühe tulemusrikka elu mälestuseks. Ea Jansen 14. XI 1921–20. IV 2005 6 512
Viitol, L. Eduard Vilde vaikselt eurooplaseks saamisest 4 311

 

AASTASISUKORD 2005

KIRJANDUSTEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; varia't; keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Annus, E. Eesti kirjanduskriitika Katku Villu (Tiit Hennoste. Eurooplaseks saamine. Kõrvalkäija altkulmupilk. Artikleid ja arvamusi 1986–2003) 4 327
Haug, T. Maie Kalda lähi- ja kauglugemised (Maie Kalda. Mis loom see on?) 7 581
Hellerma, K. Kandiline maamees laseb aadrit (Mats Traat. Turg ilma Sokrateseta) 3 233
Hughes, R. Unistades tegelikkusest (At the End of the World. Text, Motif, Culture. Edited by Rein Undusk) 8 660
Jansen, E. Veel kord ärkamisajast (Heinrich Rosenthal. Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel. Mälestusi aastatest 1869–1900) 5 414
Kronberg, J. Küpsuse-eelne (Triin Soomets. Toormaterjal) 5 408
Laak, M. Tsitaadid, õpetlane ja "tilluksed paljad jalad" (Jüri Talvet. Unest, lumest) 9 754
Liiv, T. Käsitlus vihjamisest kui poeetikast (Anneli Mihkelev. Vihjamise poeetika) 9 760
Lindsalu, E. "Uus raamat" – üks tõlgendusvõimalusi (Jaak Jõerüüt. Uus raamat) 2 148
Loog, A. Kõige ilusamad sõnad (Asko Künnap. Kõige ilusam sõda) 11 926
Mihkelev, A. Totaalne kohanemine ja kohandamine (Kohanevad tekstid. Koostanud ja toimetanud Virve Sarapik, Maie Kalda) 10 842
Olesk, S. Poeetikakoolis (Ants Oras. Luulekool I. Apoloogia. Koostajad Hando Runnel ja Jaak Rähesoo; Ants Oras. Luulekool II. Meistriklass) 4 329
Org, A. Kuidas kirjutada tulevikku? (Jaak Tomberg. Ekstrapolatiivne kirjutamine. Tulevikukirjutuse poeetikast) 3 236
Pilv, A. Teateid tekstidevahelisest ruumist (Intertextuality and Intersemiosis. Editors Marina Grishakova, Markku Lehtimäki) 2 150
Rebane, H. Tartu kui kirjaniku linn (Tartto. Kirjailijan kaupunki. Toimittanut Henni Ilomäki) 8 666
Salupere, M. Iseseisvuseelse Eesti kultuuriloo esimene täisversioon (Ilmar Talve. Eesti kultuurilugu. Keskaja algusest Eesti iseseisvuseni) 2 144
Sirk, V. Ärkamisaja rahvusliku aktiivi panoraamne kogupilt (Mart Laar. Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad) 10 844
Talvet, J. Ants Orasest ja Anne Lange monograafiast (Ants Oras. Luulekool I. Apoloogia; Ants Oras. Luulekool II. Meistriklass; Anne Lange. Ants Oras) 12 1009
Tarrend, A. Kas eesti kirjandus saksa keeles või saksakeelses tõlkes? (Cornelius Hasselblatt. Estnische Literatur in deutscher Sprache 1784–2003) 9 757
Tedre, Ü. Kas tõesti väitekiri? (Heikki Olavi Kallio. Suomen ja Viron tiedesuhteet erityisesti Viron miehitysaikana vuosina 1940–1991) 4 333
Tonts, Ü. Ajajõe teiselt kaldalt (Mait Metsanurk. Mälestused. Tee algul. Koolipoisist kirjanikuks) 11 929
Veidemann, R. Totaalne Kross (Metamorfiline Kross. Sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Koostanud Eneken Laanes) 6 501
Velsker, M. Korduvad tõotused (Toomas Haug. Troojamäe tõotus. 33 kirjatööd) 5 409
Viikberg, J. Jutustus Peterburis haritud eestlastest (Raimo Pullat. Lootuste linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917) 1 68
Viires, A. Põhjalikult läbivalgustatud valgustaja (Indrek Jürjo. Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737–1819) 3 240
Viires, P. Jaanus Adamsoni asjatud hirmud (Jaanus Adamson. Läbirääkimised. Kirjutisi 1995–2003) 1 74

 

AASTASISUKORD 2005

KIRJANDUSTEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; arvustusi: keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Annus, E. Nüpli XIII kevadkool "Kirjandus ja filosoofia" 9 771
Hinrikus, M. J. Randvere "Ruthi" teemaline seminar 1 80
Hollo, M., Tamm, K. XLVIII Kreutzwaldi päevad 3 253
Jõgi, M. Jaan Krossi kollokvium 5 422
Jõgi, M., Hanni, H. Noor-Eesti 100 Tallinnas ja Tartus 8 684
Kronberg, J. Eduard Vilde 140 5 424
Kõvamees, A. Kollokvium Tallinnas: Jaan Kross 85 6 514
Laak, M. Läänemeresoome eeposte ümarlaud 12 1024
Lühikroonika 4 343, 5 429, 6 519, 7 604, 9 774, 10 860, 11 949, 12 1029
Niitsoo, A. Kirjandusteaduse raskekahurvägi taas Tartus 12 1027
Sepp, R. Linnakirjanduse seminar Tartus 9 769
Toimetusele saadetud kirjandus 5 430
Viires, P. Kirjandusseminar Groningeni Ülikoolis 7 600
Viires, P.
Konverents Ene Mihkelsoni loomingust 2 161


Aastasisukord 2005

Folkloristika, etnoloogia (artiklid, lühikirjutised; arvustused; varia; vt. ka keele- ja kirjandusteadust)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED

Järv, R. Sehvtjeviiten ja seitse tõdemust. Isikunimedest muinasjuttudes 6 442, 7 549
Salve, K. Pool sajandit rahvaluuleradadel. Ingrid Rüütel 70 11 920
Tuvi, E. Anu Vissel (16. XII 1952–6. IX 2005) 11 940

 

AASTASISUKORD 2005

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; varia't; keele- ja kirjandusteadust)

Hiiemäe, M. Kontekstiuuringute eilsest päevast tänasesse (Richard Viidalepp. Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest) 9 762
Pärtlas,
Ž. Keele, värsi ja viisi sihted regilaulus (Taive Särg. Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus) 12 1019
Tedre, Ü. Pigem pool muna (Liina Saarlo. Eesti rahvalaulude stereotüüpiast. Teooria, meetod ja tähendus) 11 937
Torp-Kõivupuu, M. Eepose-igatsus: neiu surm ja suured saajad (The Maiden's Death Song & The Great Wedding. Anne Vabarna's Oral Twin Epic written down by A. O. Väisänen) 8 662
Vissel, A. Loodust ja saadust regivärsikeras (Regilaul – loodud või saadud?) 7 586
Voolaid, P. Rahvusvaheline erialabibliograafia sündis Eestis (Internationale Volkskundliche Bibliographie. International Folklore Bibliography. Bibliographie Internationale d'Ethnologie. Für das Jahr 1999 mit Nachträgen für die vorausgehenden) 10 848
Õim, A. Kujundkõneõpetaja ehk Reetor (Reetor 1. Uurimusi folkloori lühivormidest; Reetor 2. Katre Õim, Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast; Reetor 3. Arvo Krikmann, "Sai obaduse vastu obadust": Löömist ja peksmist märkivad väljendid eesti keeles) 6 504

 

AASTASISUKORD 2005

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; arvustusi; keele- ja kirjandusteadust)

Arukask, M. Vadja päev Eesti Kirjandusmuuseumis 3 250
Jõgi, M.
Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2005 4 338
Kalmre, E., Västrik, E.-H., Valk, Ü. 14. rahvusvaheline jutu-uurijate kongress Tartus 10 856
Kõiva, M., Rooleid, K. M. 14. rahvusvaheline jutu-uurijate kongress Tartus (Järg) 11 944
Labi, K.
Noorte folkloristide konverents 8 683

 

 

Nii selle kui ka teiste aastakäikude üksiknumbreid on veel toimetusest saada.

 

2005

Keeleteadus

Kirjandusteadus

Folkloristika * Etnoloogia

2005

Keel ja Kirjandus

 Toimetus